Univerzita Komenského v Bratislave

Názov Univerzita Komenského v Bratislave
Ulice Šafárikovo nám. 6
PSČ 818 06
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 2 592 44 442
E-mail pr@uniba.sk
Web www.uniba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Zoznam fakúlt

Pedagogická fakulta

Račianska 59, Bratislava, Slovensko,

 • učiteľstvo histórie a učiteľstvo pedagogiky
 • učiteľstvo pedagogiky a výtvarná edukácia
 • učiteľstvo psychológie a španielskeho jazyka a literatúry
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu a hudby
Detail fakulty

Farmaceutická fakulta

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • LEKÁRENSTVO
 • farmakognózia
 • farmakognózia
 • farmácia
Detail fakulty

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá hora 4A, Martin, Slovensko,

 • farmakológia
 • lekárska biofyzika
 • lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
 • patologická anatómia a súdne lekárstvo
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Gondova 2, Bratislava, Slovensko,

 • história – informačné štúdiá
 • história – informačné štúdiá
 • psychológia
 • učiteľstvo filozofie a histórie
Detail fakulty

Prírodovedecká fakulta

Ilkovičova 6, Bratislava, Slovensko,

 • environmentálna ekológia
 • geografia, geoinformatika a kartografia
 • pedológia
 • učiteľstvo environmentalistiky v kombinácii
Detail fakulty

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, Bratislava 1, Slovensko,

 • obchodné a finančné právo
 • právo a ekonómia
 • správne právo
 • ústavné právo
Detail fakulty

Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava, Slovensko,

 • organizácia a riadenie športu
 • ošetrovateľstvo
 • učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
 • Šport pre zdravie
Detail fakulty

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mlynské luhy 4, Bratislava, Slovensko,

 • Mediamatika
 • európske štúdiá a politiky
 • sociálna antropológia
 • verejná politika
Detail fakulty

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Kapitulská 26, Bratislava, Slovensko,

 • Katolícka teológia
 • Katolícka teológia
 • habilitačné konanie
Detail fakulty

Lekárska fakulta

Špitálska 24, Bratislava, Slovensko,

 • chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • psychiatria
 • trestné právo
Detail fakulty

Fakulta managementu

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • manažment
 • manažment
 • manažment
 • manažment
Detail fakulty

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Bartókova 8, Bratislava, Slovensko,

 • evanjelická teológia
 • evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Detail fakulty

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mlynská dolina F1, Bratislava, Slovensko,

 • aplikovaná informatika (konverzný program)
 • ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
 • geometria a topológia
 • učiteľstvo informatiky a biológie
Detail fakulty

Zoznam študijných programov

analytická chémia
analytická chémia
anatómia, histológia a embryológia
andragogika
anesteziológia a resuscitácia
anesteziológia a resuscitácia
anorganická chémia
anorganická chémia
antropológia
aplikovaná a environmentálna geofyzika
aplikovaná ekonómia
aplikovaná ekonómia
aplikovaná informatika (konverzný program)
Aplikovaná matematika
aplikovaná matematika
archeológia
archívnictvo
astronómia a astrofyzika
Biofyzika a chemická fyzika
biochémia
biochémia
biológia
Biological Chemistry
biomineralógia
biotechnológie
botanika
cudzie jazyky a kultúry – komparatistika
dejiny umenia
dejiny umenia – história
dejiny umenia – muzeológia
dermatovenerológia
didaktika biológie
didaktika cudzích jazykov a literatúr
didaktika dejepisu
didaktika chémie
diskrétna matematika
dynamická geológia
ekológia
ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
Environmental Studies
environmentalistika
environmentalistika
environmentálna ekológia
environmentálna ekológia
environmentálna geochémia
environmentálna geochémia
environmentálne plánovanie a manažment
estetika
etnológia
etnológia – filozofia
etnológia – história
etnológia – muzeológia
etnológia – muzikológia
etnológia – religionistika
etnológia – slovanské štúdiá
European Studies
európske štúdiá
európske štúdiá a politiky
evanjelická teológia
evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
farmaceutická chémia
farmaceutická chémia
farmácia
farmakognózia
farmakognózia
farmakológia
farmakológia
farmakológia
filozofia
filozofia – história
filozofia – religionistika
filozofia – sociológia
filozofia – sociológia
fyzická geografia a geoinformatika
fyzika kondenzovaných látok a akustika
fyzika tuhých látok
fyzikálna chémia
fyziológia rastlín
fyziológia živočíchov a etológia
genetika
Geofyzika
geofyzika
geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
geografia, geoinformatika a kartografia
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
geológia
geológia vo využívaní krajiny
geometria a topológia
germanistika – informačné štúdiá
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
habilitačné konanie
história
história – informačné štúdiá
história – informačné štúdiá
história – muzeológia
história – religionistika
história – slovanské štúdiá
humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
hygiena
chirurgia
chirurgia
chirurgia
informačné štúdiá
informačné štúdiá – muzeológia
inžinierska geológia a hydrogeológia
jadrová chémia a rádioekológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
klasické jazyky
klinická farmácia
klinická farmakológia
klinická farmakológia
kondičné trénerstvo
kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
kulturológia
kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
LEKÁRENSTVO
lekárska biofyzika
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
lekárske neurovedy
liečebná pedagogika
logopédia
ložisková geológia
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax
management
management
manažérska matematika
manažérska matematika
manažérska matematika
manažment
manažment
manažment
manažment
manažment
manažment
Manažment
marketingová komunikácia
Mediamatika
medicínska biológia
medzinárodné právo
medzinárodný manažment
medzinárodný manažment
mikrobiológia
mineralógia a petrológia
molekulárna biológia
muzeológia a kultúrne dedičstvo
muzikológia
neurológia
neurológia
normálna a patologická fyziológia
normálna a patologická fyziológia
občianske právo
obchodné a finančné právo
obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
oftalmológia
organická a bioorganická chémia
organizácia a riadenie športu
ortopédia
ošetrovateľstvo
ošetrovateľstvo
otorinolaryngológia
paleobiológia
paleontológia
patologická anatómia a súdne lekárstvo
patologická anatómia a súdne lekárstvo
pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie
pedagogika
pediatria
pediatria
pedológia
politológia
pôrodná asistencia
pracovné právo
pravdepodobnosť a matematická štatistika
právo
právo a ekonómia
predškolská aelementárna pedagogika
prekladateľstvo a tlmočníctvo
psychiatria
psychológia
psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov spostihnutím
regionálna geografia, rozvoj regiónova európska integrácia
religionistika
románske jazyky a kultúry
röntgenológia a rádiológia
ruské a východoeurópske štúdiá
Seznam oborů bude doplněn později.
slovakistické štúdiá (pre zahraničných uchádzačov)
slovanské štúdiá
sociálna a pracovná psychológia
sociálna antropológia
sociálna práca
sociológia
správne právo
stredoeurópske štúdiá
systematická biológia
špeciálna pedagogika
Šport pre zdravie
šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
športová edukológia
športová humanistika
športová kinantropológia
športová kinantropológia
športový manažment
teoretická a počítačová chémia
teoretická fyzika a matematická fyzika
teória a dejiny štátu a práva
teória vyučovania matematiky
trénerstvo
trénerstvo
trestné právo
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudby
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogiky
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výtvarná edukácia
učiteľstvo anglického jazykaaliteratúry a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo biológie v kombinácii
učiteľstvo environmentalistiky v kombinácii
učiteľstvo estetickej výchovy a maďarského jazyka a literatúry
učiteľstvo estetickej výchovy a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo filozofie a histórie
učiteľstvo filozofie a matematiky
učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a histórie
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a hudby
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a pedagogiky
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a výtvarná edukácia
učiteľstvo francúzskeho jazyka aliteratúry a anglického jazyka a literatúry
učiteľstvo fyziky a informatiky
učiteľstvo fyziky a informatiky
učiteľstvo geografie a histórie
učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo geografie v kombinácii
učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúry
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo histórie a talianskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo histórie a učiteľstvo hudby
učiteľstvo histórie a učiteľstvo pedagogiky
učiteľstvo histórie a výtvarná edukácia
učiteľstvo hudby
učiteľstvo hudby a talianskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo hudby a výtvarná edukácia
učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo chémie v kombinácii
učiteľstvo informatiky a biológie
učiteľstvo informatiky a biológie
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo matematiky a informatiky
učiteľstvo matematiky a informatiky
učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy
učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo filozofie
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo geografie
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo histórie
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo histórie
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo pedagogiky
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a hudby
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a pedagogiky
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a výtvarná edukácia
učiteľstvo nemeckého jazyka al iteratúry a histórie
učiteľstvo nemeckého jazyka aliteratúry
učiteľstvo pedagogiky a hudby
učiteľstvo pedagogiky a talianskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo pedagogiky a výtvarná edukácia
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk
učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika
učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika
učiteľstvo predmetov biológia a geografia
učiteľstvo predmetov biológia a chémia
učiteľstvo predmetov biológia a matematika
učiteľstvo predmetov biológia a matematika
učiteľstvo predmetov biológia a matematika
učiteľstvo predmetov biológia a nemecký jazyk
učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk
učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk
učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk
učiteľstvo predmetov chémia a matematika
učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk
učiteľstvo psychológie a anglického jazyka a literatúry
učiteľstvo psychológie a francúzskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo psychológie a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo psychológie a pedagogiky
učiteľstvo psychológie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo psychológie a španielskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo psychológie a talianskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo psychológie a učiteľstvo histórie
učiteľstvo psychológie a výchovy k občianstvu
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a francúzskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudby
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a pedagogiky
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a španielskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a výtvarná edukácia
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúr a anglického jazyka a literatúry
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a francúzskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a histórie
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a hudby
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a pedagogiky
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo španielskeho jazyka aliteratúry a výtvarná edukácia
učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
učiteľstvo telesnej výchovy a biológie
učiteľstvo telesnej výchovy a geografie
učiteľstvo telesnej výchovy a histórie
učiteľstvo telesnej výchovy a náboženskej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo výchovy k občianstvu a pedagogiky
učiteľstvo výchovy k občianstvu a anglického jazyka a literatúry
učiteľstvo výchovy k občianstvu a francúzskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo výchovy k občianstvu a histórie
učiteľstvo výchovy k občianstvu a hudby
učiteľstvo výchovy k občianstvu a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo výchovy k občianstvu a španielskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo výchovy k občianstvu a talianskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo výchovy k občianstvu a výtvarná edukácia
urológia
urológia
ústavné právo
verejná politika
verejná politika
verejné zdravotníctvo
verejné zdravotníctvo
virológia
vnútorné choroby
vnútorné choroby
vnútorné choroby
všeobecné lekárstvo
východoázijské jazyky a kultúry
výtvarná edukácia
výtvarná edukácia a učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry
zdravotnícke a diagnostické pomôcky
zoológia
zubné lekárstvo
zubné lekárstvo
žurnalistika

Na ktorom veľtrhu školu uvidíte

Gaudeamus Bratislava 2020

XXIV. ročník,
Incheba Expo, hala D
06.10 - 08.10.2020

stánok č. 0

Gaudeamus Nitra 2020

VIII. ročník,
Agrokomplex Nitra, pavilón F
11.11 - 12.11.2020

stánok č. 0

Gaudeamus Brno 2020

XXVII. ročník,
Výstavisko Brno, pavilon P
20.10 - 23.10.2020

stánok č. 0
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.