Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

VEĽTRHY GAUDEAMUS BRNO • PRAHA • NITRA • BRATISLAVA

INFORMÁCIE O ZÁSADÁCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.GAUDEAMUS.CZ, WWW.SK.GAUDEAMUS.CZ, WWW.EN.GAUDEAMUS.CZ A NÁVŠTEVNÍKOV VEĽTRHOV GAUDEAMUS

MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika

IČ: 440 14 040

Spoločnosť MP-Soft, a.s., IČO: 440 14 040, so sídlom Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika („Správca“) spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, obecné nariadenie O ochrane osobných údajov („GDPR“) a ďalšími právnymi predpismi.

Za účelom analýzy návštevnosti vyššie uvedených webov sú spracúvané tieto osobné údaje/kategórie osobných údajov:

 • IP adresa
 • Údaje o polohe
 • Obsah súborov cookie

získané od subjektu údajov počas návštevy webov.

Za účelom dokumentácie a propagácie veľtrhov Gaudeamus sú spracúvané tieto osobné údaje/kategórie osobných údajov:

 • Fotografie návštevníkov

získané od subjektu údajov v priebehu veľtrhov

Osobné údaje bude správca spracúvať manuálne aj automatizovane priamo prostredníctvom svojich k tomu poverených zamestnancov a prostredníctvom spracovateľov poverených správcom na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov.

Zoznam subjektov/kategórií príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje subjektu  sprístupnené:

 • Google LLC.
 • Facebook Inc.
 • UVM, s.r.o. (prevádzkovateľ webových stránok veľtrhu)
 • Ďalší spracovatelia, ktorých v súčasnosti však správca nepoužíva.

Osobné údaje bude správca spracúvať po dobu  3 rokov.

Subjekt údajov má právo prístupu ku svojím osobným údajom spracúvaných Správcom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania, a právo vzniesť námietku proti spracúvaniu.

Ďalej má právo získať od Správcu osobné údaje, ktoré sa subjektu údajov týkajú a ktoré subjekt údajov správcovi poskytol. Správca Vám na základe žiadosti subjektu údajov poskytne údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a tlačenom formáte alebo ich na  žiadosť subjektu údajov poskytne inému jednoznačne určenému Správcovi. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracúvané automatizovane.

Správca nemá úmysel poskytovať osobné údaje tretím osobám.

Pokiaľ sa subjekt údajov domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu Vašich osobných údajov, môže sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je na území Českej republiky Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz). Na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

INFORMÁCIE O ZÁSADÁCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH  ÚDAJOV PRE VYSTAVOVATEĽOV VEĽTRHOV GAUDEAMUS

MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika

IČ: 440 14 040

 

Spoločnosť MP-Soft, a.s., IČO: 440 14 040, so sídlom Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika („Správca“) spracúva osobné údaje v súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, obecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“) a ďalšími právnymi predpismi.

Za účelom prípravy, organizácie a zaistenia priebehu účasti vystavovateľa na veľtrhu; súvisiaca komunikácia s vystavovateľmi sú spracúvané tieto osobné údaje/kategórie osobných údajov:

 • Meno, priezvisko a pozícia štatutárneho zástupcu vystavovateľa
 • Meno a priezvisko kontaktnej osoby vystavovateľa
 • E-mail kontaktnej osoby vystavovateľa
 • Telefón kontaktnej osoby vystavovateľa
 • Poštová adresa kontaktnej osoby vystavovateľa

získané od subjektu údajov prostredníctvom objednávky služieb na výstave alebo v rámci komunikácie so subjektom údajov.

Za účelom realizácie objednanej propagácie vystavovateľa; realizácie propagácie veľtrhu; sú spracúvané tieto osobné údaje/kategórie osobných údajov:

 • E-mail kontaktnej osoby vystavovateľa
 • Telefón kontaktnej osoby vystavovateľa

získané od subjektu údajov prostredníctvom objednávky služieb na výstave (len pokiaľ sú uvedené v časti objednávky služieb na výstave označené „Údaje uverejnené v katalógu vystavovateľa na www.gaudemaus.cz“).

Za účelom dokumentácie priebehu veľtrhu; vyhodnotenie veľtrhu; realizácie propagácie veľtrhu sú spracúvané tieto osobné údaje/kategórie osobných údajov:

 • Fotografie osôb prítomných v expozícii vystavovateľa a v priestoroch veľtrhu

získané od subjektu údajov v priebehu veľtrhu.

Osobné údaje bude Správca spracúvať manuálne i automatizovane priamo prostredníctvom svojich k tomu poverených zamestnancov a ďalej prostredníctvom spracúvateľov poverených Správcom na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov.

Zoznam subjektov/kategórií príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje subjektu údajov sprístupnené:

 • UVM, s.r.o. (prevádzkovateľ webových stránok veľtrhu)
 • Česká pošta
 • The Rocket Science Group LLC (Mailchimp)
 • Ďalší spracúvatelia, ktorých v súčasnosti však správca nepoužíva.

Osobné údaje bude správca spracúvať po dobu 10 rokov.

Subjekt údajov má právo prístupu ku svojím osobným údajom spracúvaným Správcom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a právo vzniesť námietku proti spracovaniu.

Subjekt údajov má ďalej právo získať od Správcu osobné údaje, ktoré sa subjektu údajov týkajú a ktorý subjekt údajov Správcovi poskytol. Správca na základe žiadosti subjektu údajov poskytne údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a tlačenom formáte alebo ich na žiadosť subjektu údajov poskytne inému jednoznačne určenému správcovi. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracúvané automatizovane.

Správca nemá úmysel poskytovať osobné údaje tretím osobám.

Pokiaľ sa subjekt údajov domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jeho osobných údajov, môže sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je na území Českej republiky Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz). Na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

TEXT SÚHLASu SO SPRACÚVÁNÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠTUDENTOV REGISTROVANÝCH NA VEĽTRHOCH GAUDEAMUS

MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika

IČ: 440 14 040

 

Týmto udeľujem svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti MP-Soft, a.s., IČO: 440 14 040, so sídlom Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika („Správca“).

Súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov:

 • E-mailová adresa,

uvádzam za účelom zaslania potvrdenia o registrácii na vybraný veľtrh Gaudeamus, a to na dobu 1 roku.

Osobné údaje bude Správca spracúvať manuálne i automatizovane priamo prostredníctvom svojich k tomu poverených zamestnancov a ďalej prostredníctvom spracúvateľov poverených Správcom na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov. Zoznam subjektov/kategórií príjemcov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené:

 • Google LLC.
 • Facebook Inc.
 • UVM, s.r.o. (prevádzkovateľ webových stránok veľtrhu)
 • The Rocket Science Group LLC. (Mailchimp)
 • Ďalší spracúvatelia, ktorých v súčasnosti však správca nepoužíva.

Súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov:

 • Pohlavie
 • Bydlisko (mesto, kraj a štát)
 • Typ aktuálnej školy ktorú študujete
 • Aktuálny ročník štúdia
 • Preferencie pri voľbe vysokoškolského štúdia
 • Preferencie pri voľbe štúdia v zahraničí
 • Preferencie pri plánovaní návštevy veľtrhu

Súhlas udeľujem v anonymizovanej podobe za účelom vykonávania marketingového výskumu návštevníkov veľtrhov Gaudeamus, a to na dobu 10 rokov.

Osobné údaje bude Správca spracúvať manuálne aj automatizovane priamo prostredníctvom svojich k tomu poverených zamestnancov a ďalej prostredníctvom spracúvateľov poverených Správcom na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov. Zoznam subjektov/kategórií príjemcov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené:

 • UVM, s.r.o. (prevádzkovateľ webových stránok veľtrhu)
 • Ďalší spracovatelia, ktorých v súčasnosti však Správca nepoužíva.

Poučenie o právach subjektu údajov vzťahujúcich sa k vyššie uvedenému súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to pre ktorýkoľvek z vyššie uvedených dôvodov spracúvania. Odvolanie súhlasu je možné vykonať zaslaním správy na adresu mp-soft@mp-soft.cz.

Máte právo prístupu ku svojím osobným údajom spracúvaných Správcom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania, a právo vzniesť námietku proti spracúvaniu.

Ďalej máte právo získať od Správcu osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste Správcovi poskytol/poskytla na základe tohoto súhlasu. Správca Vám na základe Vašej žiadosti poskytne údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a tlačenom formáte alebo ich na Vašu žiadosť poskytne inému jednoznačne určenému správcovi. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracúvané automatizovane. Pokiaľ si prajete týchto práv využiť, pošlite správu na adresu mp-soft@mp-soft.cz.

Pokiaľ sa domnievate, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je na území Českej republiky Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz). Na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

TEXT SÚHLASu SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRE DADAGÓGOV REGISTROVANÝCH NA VEĽTRHOCH
GAUDEAMUS

MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika

IČ: 440 14 040

 

Týmto udeľujem svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti MP-Soft, a.s., IČO: 440 14 040, so sídlom Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika („Správca“).

Súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Poštová adresa
 • Údaje o škole/organizácii na ktorej pôsobím (názov a adresa)

Udeľujem za účelom zaslania potvrdenia o registrácii na vybraný veľtrh Gaudeamus, zaslanie voľnej vstupenky na vybraný veľtrh Gaudeamus, zaslanie informačného bulletinu o vybranom veľtrhu Gaudeamus a to na dobu 3 rokov.

Osobné údaje bude Správca spracúvať manuálne i automatizovane priamo prostredníctvom svojich k tomu poverených zamestnancov a ďalej prostredníctvom spracúvateľov poverených Správcom na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov. Zoznam subjektov/kategórií príjemcov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené:

 • UVM, s.r.o. (prevádzkovateľ webových stránok veľtrhu)
 • Česká pošta
 • The Rocket Science Group LLC. (Mailchimp)
 • Ďalší spracovatelia, ktorých v súčasnosti však správca nepoužíva.

Poučenie o právach Subjektu údajov vzťahujúcich sa k vyššie uvedenému súhlasu so spracovávaním osobných údajov.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to pre ktorýkoľvek z vyššie uvedených dôvodov spracúvania. Odvolanie súhlasu je možné vykonať zaslaním správy na adresu mp-soft@mp-soft.cz.

Máte právo prístupu ku svojím osobným údajom spracúvaných správcom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenia spracúvania, a právo vzniesť námietku proti spracúvaniu.

Ďalej máte právo získať od Správcu osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste Správcovi poskytli/poskytla na základe tohoto súhlasu. Správca Vám na základe Vašej žiadosti poskytne údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a tlačenom formáte alebo ich na Vašu žiadosť poskytne inému jednoznačne určenému správcovi. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracovávané automatizovane. Pokiaľ si prajete tieto práva využiť, pošlite správu na adresu mp-soft@mp-soft.cz.

Pokiaľ sa domnievate, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je na území Českej republiky Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz). Na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Kontaktné údaje Správcu:

MP-Soft, a.s.

Příkop 4

604 16 Brno

Česká republika

mp-soft@mp-soft.cz

+420 545 176 136