Prešovská univerzita v Prešove

Názov Prešovská univerzita v Prešove
Ulice Ul. 17.novembra 15
PSČ 080 01
Mesto Prešov
Kraj Prešovský
Štát Slovensko
Telefón +421 918 939 089
E-mail peter.zubal@unipo.sk
Web www.unipo.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2011 v kategórii C3

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Zoznam fakúlt

Fakulta športu

Ul. 17.novembra 15, Prešov, Slovensko,

 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombináci
 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport a zdravie
 • Šport pre zdravie
Detail fakulty

Pedagogická fakulta

Ul. 17.novembra 15, Prešov, Slovensko,

 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Špeciálna pedagogika
Detail fakulty

Fakulta manažmentu

Konštantínova 16, Prešov, Slovensko,

 • Environmentálny manažment
 • Management
 • Manažment
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
Detail fakulty

Gréckokatolícka teologická fakulta

Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov, Slovensko,

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Multikultúrne európske štúdiá
 • Probačná a mediačná práca
 • Religionistika
Detail fakulty

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Masarykova 15, Prešov, Slovensko,

 • Charitatívna a sociálna služba
 • Pravoslávna teológia
 • Sociálna práca
Detail fakulty

Fakulta humanitných a prírodných vied

Ul. 17.novembra 1, Prešov, Slovensko,

 • Učiteľstvo ekológie a nemeckého jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo fyziky a filozofie
 • Učiteľstvo geografie a dejepisu
 • Učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Ul. 17.novembra 1, Prešov, Slovensko,

 • Anglický jazyk a literatúra – estetika
 • Anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie
 • Estetika – hudobné umenie
 • Sociálna práca (jednopredmetové štúdium)
Detail fakulty

Fakulta zdravotníckych odborov

Partizánska 1, Prešov, Slovensko,

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne a vyšetrovacie metódy
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
Detail fakulty

Zoznam študijných programov

Andragogika
Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
Anglický jazyk a literatúra – etická výchova
Anglický jazyk a anglofónne kultúry
Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra
Anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
Anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
Anglický jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
Anglický jazyk a literatúra – dejepis
Anglický jazyk a literatúra – estetika
Anglický jazyk a literatúra – filozofia
Anglický jazyk a literatúra – hudobné umenie
Anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
Anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra
Anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
Anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
Anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie
Anglický jazyk a literatúra (jedno predmetové štúdium)
Animácia voľnočasových aktivít
Antropológia
Archívnictvo
Biológia
Dejepis – estetika
Dejepis – etická výchova
Dejepis – filozofia
Dejepis – hudobn é umenie
Dejepis – nemecký jazyk a literatúra
Dejepis – ruský jazyk a literatúra
Dejepis – slovenský jazyk a literatúra
Dejepis – ukrajinský jazyk a literatúra
Dejepis – výchova k občianstvu
Dejepis – výtvarné umenie
Dentálna hygiena
Ekológia
Environmentálna ekológia
Environmentálny manažment
Estetika
Estetika – filozofia
Estetika – hudobné umenie
Estetika – nemecký jazyk a literatúra
Estetika – ruský jazyk a literatúra
Estetika – slovenský jazyk a literatúra
Estetika – ukrajinský jazyk a literatúra
Estetika – výchova k občianstvu
Estetika – výtvarné umenie
Estetika – etická výchova
Etická výchova – hudobné umenie
Etická výchova – nemecký jazyk a literatúra
Etická výchova – ruský jazyk a literatúra
Etická výchova – slovenský jazyk a literatúra
Etická výchova – ukrajinský jazyk a literatúra
Etická výchova – výtvarné umenie
Etika – sociálna práca
Etika.
Filozofia
Filozofia – hudobné umenie
Filozofia – nemecký jazyk a literatúra
Filozofia – ruský jazyk a literatúra
Filozofia – slovenský jazyk a literatúra
Filozofia – ukrajinský jazyk a literatúra
Filozofia – výtvarné umenie
Francúzsky jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra
Francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
Francúzsky jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
Francúzsky jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Fyzioterapia
Geografia a aplikovaná geoinformatika
História
Hudobné umenie – nemecký jazyk a literatúra
Hudobné umenie – ruský jazyk a literatúra
Hudobné umenie – slovenský jazyk a literatúra
Hudobné umenie – ukrajinský jazyk a literatúra
Hudobné umenie – výchova k občianstvu
Hudobné umenie – výtvarné umenie
Charitatívna a sociálna služba
Katolická teológia
Kultúrne dedičstvo
Laboratórne a vyšetrovacie metódy
Management
Manažment
Mediálne štúdiá
Multikultúrne európske štúdiá
Nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
Nemecký jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
Nemecký jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
Nemecký jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra
Nemecký jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
Nemecký jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
Nemecký jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
Nemecký jazyk a literatúra – výtvarné umenie
Ošetrovateľstvo
Politológia
Pôrodná asistencia
Pravoslávna teológia
Predškolská a elementárna pedagogika
Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
Predškolská pedagogika
Probačná a mediačná práca
Psychológia
Radiologická technika
Regionálna geografia a regionálny rozvoj
Religionistika
Rozširujúce štúdium učiteľstvo fyziky
Rozširujúce štúdium učiteľstvo geografie
Rozširujúce štúdium učiteľstvo techniky
Ruské štúdiá
Ruský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
Ruský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
Ruský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
Ruský jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
Ruský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
Ruský jazyk a literatúra – výtvarné umenie
Slovenský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
Slovenský jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra – výtvarné umenie
Slovenský jazyk a literatúra (jednopredmetové štúdium)
Slovenský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
Sociálna pedagogika
Sociálna práca
Sociálna práca (jednopredmetové štúdium)
Sociálna práca.
Stredoeurópske štúdiá
Špeciálna pedagogika
Špeciálna pedagogika so zameraním na pracovnú výchovu
Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
Šport a zdravie
Šport pre zdravie
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
Učiteľstvo biológ ie a hudobného umenia
Učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo biológie a dejepisu
Učiteľstvo biológie a estetiky
Učiteľstvo biológie a etickej výchovy
Učiteľstvo biológie a filozofie
Učiteľstvo biológie a fyziky
Učiteľstvo biológie a geografie
Učiteľstvo biológie a matematiky
Učiteľstvo biológie a nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo biológie a pedagogiky
Učiteľstvo biológie a ruského jazyk a a literatúry
Učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo biológie a techniky
Učiteľstvo biológie a ukrajinského jazyka a literatúry
Učiteľstvo biológie a výtvarného umenia
Učiteľstvo ekológie a hudobného umenia
Učiteľstvo ekológie a anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo ekológie a dejepisu
Učiteľstvo ekológie a este tiky
Učiteľstvo ekológie a etickej výchovy
Učiteľstvo ekológie a filozofie
Učiteľstvo ekológie a fyziky
Učiteľstvo ekológie a geografie
Učiteľstvo ekológie a matematiky
Učiteľstvo ekológie a nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo ekológie a pedagogiky
Učiteľstvo ekológie a ruského jazyka a l iteratúry
Učiteľstvo ekológie a slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo ekológie a techniky
Učiteľstvo ekológie a ukrajinského jazyka a literatúry
Učiteľstvo ekológie a výtvarného umenia
Učiteľstvo fyziky a anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo fyziky a dejepisu
Učiteľstvo fyziky a estetiky
Učiteľstvo fyziky a etickej výchovy
Učiteľstvo fyziky a filozofie
Učiteľstvo fyziky a geografie
Učiteľstvo fyziky a hudobného umenia
Učiteľstvo fyziky a matemat iky
Učiteľstvo fyziky a nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo fyziky a pedagogiky
Učiteľstvo fyziky a ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo fyziky a slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo fyziky a techniky
Učiteľstvo fyziky a ukrajinského jazyka a literatúry
Učiteľstvo fyziky a výtvarného umenia
Učiteľstvo geogra fie a pedagogiky
Učiteľstvo geografie a anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo geografie a dejepisu
Učiteľstvo geografie a estetiky
Učiteľstvo geografie a etickej výchovy
Učiteľstvo geografie a filozofie
Učiteľstvo geografie a hudobného umenia
Učiteľstvo geografie a matematiky
Učiteľstvo geografie a nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo geografie a pedagogiky
Učiteľstvo geografie a ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo geografie a techniky
Učiteľstvo geografie a ukrajinského jazyka a literatúry
Učiteľstvo geografie a výtvarného umenia
Učiteľstvo m atematiky a výtvarného umenia
Učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo matematiky a dejepisu
Učiteľstvo matematiky a estetiky
Učiteľstvo matematiky a etickej výchovy
Učiteľstvo matematiky a filozofie
Učiteľstvo matematiky a hudobného umenia
Učiteľstvo matematiky a nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo matematiky a pedagogiky
Učiteľstvo matematiky a ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo matematiky a sl ovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo matematiky a techniky
Učiteľstvo matematiky a ukrajinského jazyka a literatúry
Učiteľstvo pedagogik y a etickej výchovy
Učiteľstvo pedagogiky a anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo pedagogiky a dejepisu
Učiteľstvo pedagogiky a estetiky
Učiteľstvo pedagogiky a filozofie
Učiteľstvo pedagogiky a hudobného umenia
Učiteľstvo pedagogiky a nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo pedagogiky a ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo pedagogiky a techniky
Učiteľstvo pedagogiky a ukrajinského jazyka a literatúry
Učiteľstvo pedagogiky a výtvarného umenia
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
Učiteľstvo techniky a anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo techniky a dejepisu
Učiteľstvo techniky a estetiky
Učiteľstvo techniky a etickej výchovy
Učiteľstvo techniky a filozofie
Učiteľstvo techniky a hudobného umenia
Učiteľstvo techniky a nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo techniky a ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo techniky a slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo techniky a ukrajinského jazyka a literatúry
Učiteľstvo techniky a výtvarného umenia
Učiteľstvo telesnej výchovy
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombináci
Ukrajinský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
Ukrajinský jazyk a literatúra – výtvarné umenie
Urgentná zdravotná starostlivosť
Výchova k občianstvu – výtvarné umenie
Vychovávateľstvo
Výtvarné umenie (jednopredmetové)

Na ktorom veľtrhu školu uvidíte

Gaudeamus Nitra 2020

VIII. ročník,
Agrokomplex Nitra, pavilón F
11.11 - 12.11.2020

stánok č. 0

Gaudeamus Bratislava 2020

XXIV. ročník,
Incheba Expo, hala D
06.10 - 08.10.2020

stánok č. 0
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.