Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

SLOVNÍK Vysokoškolských POJMOV

GAUDEAMUS NITRA • BRATISLAVA

ZOZNAM POJMOV:

 • 1. stupeň štúdia na vysokej škole

 • 2. stupeň štúdia na vysokej škole

 • 1. a 2. stupeň štúdia na vysokej škole

 • 3. stupeň štúdia na vysokej škole

 • Absolvent

 • Abstrakt (referát)

 • AIS

 • Akademický rok

 • Akademický senát

 • Akreditácia

 • Akreditačná komisia

 • Anotácia

 • Autorské dielo

 • Bakalárska práca

 • Blended learning

 • CRŠ

 • Cvičenia a semináre

 • CŽV - celoživotné vzdelávanie

 • Dekan

 • Diplomová práca

 • Diplom

 • Diploma Suplement

 • Dištančné vzdelávanie

 • E-vzdelávanie

 • Externá časť maturitnej skúšky

 • Fakulta

 • Habilitácia

 • IČŠ

 • Imatrikulácia

 • Interná časť maturitnej skúšky

 • ISCED 1997

 • ISIC karta

 • Katedra

 • Kreditový systém

 • LMS MOODLE

 • Maturitná skúška

 • Menza

 • Odborná zložka maturitnej skúšky

 • Oslovovanie pedagógov

 • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky

 • Program Erasmus

 • Prednášky

 • Prerušenie štúdia

 • Prijímacie konanie

 • Registrácia predmetov

 • Rektor

 • Rigorózna skúška

 • Semester

 • Seminárna práca

 • Skriptá

 • Skúška

 • Školné

 • Štátna bakalárska skúška

 • Štátna záverečná skúška

 • Štipendium

 • Študent

 • Študentská pôžička

 • Študijný odbor

 • Študijný program

 • Štúdium

 • Súkromná vysoká škola

 • Tituly

 • Výskum

 • Vysoká škola

 • Vysokoškolský študent – vysokoškolák

 • Zápis

 • Zápočet

1. stupeň štúdia na vysokej škole
Bakalársky študijný program, ktorý trvá najmenej tri roky a najviac štyri roky. Absolvent získava akademický titul bakalár (Bc.)


2. stupeň štúdia na vysokej škole
Magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program. Štúdium trvá najmenej jeden rok a najviac tri roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia podľa bakalárskeho študijného programu, a nadväzujúceho programu 2. stupňa v tom istom, alebo príbuznom študijnom odbore predstavovala spolu najmenej 5 rokov.


1. a 2. stupeň štúdia na vysokej škole
Spojený 1.a 2. stupeň vysokoškolského štúdia do jedného celku. V tomto prípade je štandardná dĺžka štúdia najmenej 4 roky a najviac 6 rokov.


3. stupeň štúdia na vysokej škole
Doktorandský študijný program. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov. Absolvent získava akademický titul: philosophiae doctor (PhD.), artis doctor (ArtD.) v oblasti umenia, licenciát (katolíckej) teológie (ThLic.), alebo doktor (katolíckej) teológie (ThDr.)


Absolvent
Absolvent je ten, kto úspešne absolvoval štúdium.


Abstrakt (referát)
Znamená skrátené, presné vyjadrenie obsahu dokumentu bez pridanej interpretácie, alebo kritiky a bez ohľadu na to, kto je autorom abstraktu.


AIS
Akademický informačný systém (AIS) je databázový informačný systém, ktorý prevádzkujú viaceré vysoké školy v SR. Ide o informačný systém sústreďujúci predovšetkým údaje súvisiace so štúdiom.


Akademický rok
sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Skladá sa z dvoch semestrov (zimného a letného) alebo z troch trimestrov. Organizácia akademického roka je stanovená štatútom fakulty alebo štatútom vysokej školy, v prípade, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty.


Akademický senát
Akademický senát je samosprávny orgán, ktorého úlohou je obhajovať záujmy akademickej obce (akademickí pracovníci a študenti), rieši ich pripomienky a podnety. Do akademického senátu sa každý rok konajú voľby. Do študentskej časti senátu má právo kandidovať každý študent.


Akreditácia
Akreditácia študijného programu je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia posúdi spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať príslušný študijný program v študijnom odbore. Akreditačná komisia svoje vyjadrenie oznámi ministrovi školstva SR, ktorý následne rozhodne o priznaní práva udeľovať absolventom tohto študijného programu zodpovedajúci akademický titul. Takýto program sa v zákone o vysokých školách nazýva akreditovaný študijný program. Vysoké školy môžu prijímať študentov len na akreditované študijné programy.


Akreditačná komisia
Akreditačná komisia je poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorý sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha jej zvyšovaniu. Komplexne posudzuje podmienky, v ktorých sa tieto činnosti na jednotlivých vysokých školách uskutočňujú, a vypracúva odporúčania na zlepšenie práce vysokých škôl. Akreditačná komisia sa vyjadruje k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul. Akreditačná komisia uskutočňuje aj komplexné akreditácie činností vysokých škôl.


Anotácia
Je stručná poznámka alebo vysvetlenie, prípadne aj veľmi stručný popis dokumentu alebo jeho obsahu; zvyčajne sprevádza bibliografický záznam dokumentu.


Autorské dielo
Definuje sa ako dielo literárne, a iné umelecké a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä slovesné dielo a počítačový program.


Bakalárska práca
Vypracovanie bakalárskej práce je povinné pre úspešné dokončenie bakalárskeho stupňa štúdia. Je to obsiahla práca (v rozsahu približne 30 - 60 strán A4) na vybrané témy, ktoré sa musia týkať študovaného programu. Je nutné si medzi vyučujúcimi zvoliť vedúceho práce, ktorý zabezpečuje odborný dozor pri vypracovaní bakalárskej práce. Študent si môže tému práca zvoliť sám, ak mu ju jeho vedúci schváli. Vypracovanie práce môže trvať aj celý rok. Študent musí prácu odovzdať zviazanú v tlačenej podobe a pri štátnych skúškach tiež prezentuje výsledky svojej práce a prácu obhajuje pred komisiou.


Blended learning
Kombinácia priameho (prezenčného – tvárou v tvár, kontaktného) vyučovania (napr. klasické prednášky, cvičenia, semináre, skupinové vyučovanie v cvičebni) s e-learningom.


CRŠ
Centrálny register študentov.


Cvičenia a semináre
Sú povinné a slúžia na precvičenie látky. Prebiehajú v skupinách do maximálne štyridsiatich študentov. Podobajú sa hodinám zo SŠ.


CŽV - celoživotné vzdelávanie
Cielená nepretržitá vzdelávacia činnosť, ktorej účelom je zlepšovať vedomosti, zručnosti a kompetencie.


Dekan
Akademický funkcionár, ktorý stojí na čele fakulty. Je zodpovedný za chod fakulty.


Diplomová práca
Podobne ako bakalárska práca, s tým rozdielom, že je rozsiahlejšia, a je kladený väčší dôraz na vlastný prínos študenta k riešenej téme. Diplomovú prácu vypracovávajú študenti magisterského stupňa štúdia.


Diplom
Bakalársky, magisterský, alebo doktorandský. Diplom dostáva študent, ktorý úspešne dokončí niektorý zo stupňov štúdia. Diplom je dokladom o absolvovaní štúdia, a udelenie akademického titulu.


Diploma Suplement
Dodatok k diplomu, ktorý vydávajú niektoré certifikované univerzity. Dodatok je v angličtine a dokumentuje celý priebeh štúdia. Obsahuje známky za všetky študované predmety, študijné priemery, výsledky štátnej skúšky a ďalšie informácie.


Dištančné vzdelávanie
Špecifická forma štúdia použiteľná pre väčšinu vzdelávacích programov od krátkych kurzov, až po graduované vysokoškolské štúdium. Výučba sa uskutočňuje využívaním komunikačných prostriedkov špeciálne pripravených pre tento účel. Okrem klasických tlačených materiálov sa veľký dôraz dáva aj na materiály prístupné prostredníctvom Internetu.


E-vzdelávanie
E-vzdelávanie je systém vzdelávania, kde študujúci využíva na tvorbu, poskytovanie obsahu, riešenie úloh, komunikáciu, a administráciu elektronické metódy spracovania, prenosu a uskladňovania informácií.


Externá časť maturitnej skúšky
Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Externá časť maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Dozor pri vykonávaní externej časti maturitnej skúšky a oprave testov vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, na ktorej sa externá časť maturitnej skúšky koná.


Fakulta
Základná súčasť univerzity, skladá sa z vysokoškolských ústavov. Poskytuje štúdium v študijných programoch podľa zamerania fakulty, napríklad Fakulta pedagogická, Fakulta informatiky, Fakulta prírodovedecká, atď. Študent sa nehlási na celú univerzitu, ale na konkrétnu fakultu.


Habilitácia
Je dosiahnutie akademickej hodnosti docenta na vysokej škole, alebo skrátené označenie pre habilitačné pokračovanie. Habilitácia je výsledkom habilitačného pokračovania, ktorého súčasťou je obhajoba habilitačnej práce, a habilitačná prednáška. Podmienky vymenúvania docentov presne neupravuje zákon, ale je v pôsobnosti vedeckej rady tej ktorej vysokej školy.


IČŠ
Identifikačné číslo školy (organizačnej jednotky školy), skrátene nazývané IČŠ, je 9 miestny číselný identifikačný kód, ktorý sa používa k jednoznačnej identifikácii školy, vrátane jej organizačných jednotiek (útvarov, zložiek).


Imatrikulácia
Je slávnostné prijatie nových študentov na univerzitu.


Interná časť maturitnej skúšky
Sa môže konať formou: ústnou, praktickou, predvedením komplexnej úlohy, alebo umeleckého výkonu, obhajoby komplexnej odbornej práce, projektu, alebo úspešnej súťažnej práce, realizácie a obhajoby experimentu.


ISCED 1997
Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED (International Standard Classification of Education) bola vypracovaná a vydaná UNESCOm v roku 1975 pre zber, spracovávanie a porovnávanie štatistík z oblasti vzdelávania v jednotlivých štátoch a aj v medzinárodnom meradle.


ISIC karta
Je to základný identifikačný preukaz študenta. Vydáva sa na začiatku štúdia a platí jeden rok. Platnosť sa každý rok predlžuje predlžovacou známkou, ktorú študent zakúpi na študijnom oddelení. Bez predlžovacej známky na príslušný rok je karta neplatná. Karta umožňuje využívanie študentských zliav, nákup jedál v menze alebo bufete, tlač materiálov, vstup do priestorov (učební), do ktorých má študent oprávnený prístup, k požičiavaniu kníh, skrípt, pri vstupe na koľaje, ...


Katedra
Je základné pracovisko fakulty alebo vysokej školy pre výchovno-vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú alebo umeleckú činnosť v rámci stanovených študijných predmetov, alebo študijných a vedných odborov zodpovedajúcich náplni výchovno-vzdelávacej činnosti fakulty alebo vysokej školy. Na čele katedry je vedúci katedry, ktorý riadi činnosť katedry a zodpovedá za ňu dekanovi.


Kreditový systém
Znamená, že študent musí získať dosť kreditov na to, aby postúpil do ďalšieho ročníka, a napokon úspešne ukončil štúdium. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov, a za trimester 20 kreditov. Hodnotenie známkou podľa tohto systému rozlišuje šesť klasifikačných stupňov:

 • A ( výborne)
 • B ( veľmi dobre)
 • C ( dobre)
 • D (uspokojivo)
 • E (dostatočne )
 • FX (nedostatočne )


LMS MOODLE
je systém na manažovanie vzdelávania, ktorý sa v poslednom období stal obľúbeným na univerzitách na celom svete.


Maturitná skúška
Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.


Menza (vysokoškolská jedáleň)
Stravovacie zariadenia pre študentov.


Odborná zložka maturitnej skúšky
Cieľom odbornej zložky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi.


Oslovovanie pedagógov
Odborný asistent – vyučujúci na vysokej škole, titul Ing. alebo Mgr., prípadne aj Ph.D. Oslovenie podľa titulu, napríklad pán inžinier. Docent - pedagogický pracovník, ktorý obhájil pred vedeckou radou svoju habilitačnú prácu, titul doc. Oslovenie pán docent (pani docentka). Profesor - najvyššej pedagogický titul prof., popredný odborník vo svojom odbore, menovaný prezidentom republiky. Oslovenie pán profesor (pani profesorka).


Písomná forma internej časti maturitnej skúšky
Je písomný test ktorý zadáva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky.


Program Erasmus
Je program Európskej únie, ktorý umožňuje slovenským študentom vycestovať na študijný pobyt do zahraničia a zahraničným študentom naopak prísť študovať na Slovensko. Každá univerzita má v rámci tohto programu partnerskú univerzitu, na ktorú môže študent na rok alebo jeden semester odísť študovať. V zahraničí  študuje časť svojho študijného programu. Študentom odchádzajúcim do zahraničia sú tiež poskytované štipendiá.


Prednášky
Spravidla nie sú povinné, ale je veľmi prospešné ich navštevovať. Uľahčuje to prípravu na skúšky. Dobré je vypočuť si tu teoretický výklad a komentár k učivu, ktoré má študent zvládnuť. Prednášajúcimi sú predovšetkým profesori a docenti.


Prerušenie štúdia
V odôvodnených prípadoch môže dekan povoliť prerušenie štúdia na 1 semester až 2 akademické roky. Prerušenie štúdia sa povoľuje iba zo závažných dôvodov. Pred prerušením štúdia musí študent spravidla odštudovať jeden rok. Po dobu prerušenia stráca štatút študenta, po uplynutí doby prerušenia sa pokračuje ďalej v štúdiu.


Prijímacie konanie
Prijímacie konanie je proces, ktorý musí podstúpiť každý uchádzač o štúdium na vysokej škole. Ukladá podmienky, ktoré musí študent splniť, aby bol prijatý na štúdium. Môže obsahovať písomné testy z rôznych odborov, ústne pohovory, talentové skúšky, môže tiež hodnotiť vysvedčenie zo strednej školy. Po absolvovaní prijímacieho konania rozhodne dekan fakulty na základe výsledkov riadenia či študenta prijme, alebo nie. V prípade neprijatia sa možno proti tomuto rozhodnutiu písomne odvolať.


Registrácia predmetov
Prebieha pred začiatkom každého semestra. Študent si tu zatiaľ nezáväzne registruje predmety, ktoré chce študovať v nadchádzajúcom semestri. V registrácii ide o rezervovanie si miesta v predmete. V povinných predmetoch je dostatok kapacity pre všetkých študentov, vo voliteľných predmetoch je kapacita však obmedzená.


Rektor
Akademický funkcionár, ktorý stojí na čele univerzity. Je zodpovedný za chod univerzity.


Rigorózna skúška
Je typ štátnej skúšky vysokoškolského štúdia. Po jej úspešnom ukončení je absolventovi pridelený príslušný akademický titul (napríklad MUDr. - doktor medicíny, JUDr. - doktor práv, PhDr. - doktor filozofie, RNDr. - doktor prírodných vied a podobne). Okrem vypracovania a obhájenia rigoróznej práce je absolvovanie rigoróznej skúšky podmienené i úspešným zložením ústnej skúšky. Rigorózna skúška sa nazýva i malý doktorát.


Semester
Semester zahŕňa obdobie výučby, obdobie skúšok, prázdnin, odborných exkurzií a praxe. Každý semester končí skúškovým obdobím, ktoré spravidla v zimnom semestri býva kratší. V priebehu akademického roka sú dva semestre, zimný a letný. Semester je podobný ako polrok na strednej škole.


Seminárna práca
Práca, ktorú zadáva vyučujúci na zadanú tému. Vypracúva sa v rámci cvičenia väčšinou v skupine 2 - 4 študentov. Rieši nejaký praktický problém týkajúci sa predmetu. Odovzdáva sa v tlačenej aj elektronickej podobe, súčasťou odovzdania býva aj prezentácia práce. V rámci prezentácie si študenti pripravia podklady v Power Pointe, predstúpia pred triedu a zoznámia ostatných študentov a vyučujúceho s obsahom a s výsledkami svojej práce. Vypracovanie seminárnej práce býva jednou z podmienok získania zápočtu.


Skriptá
Je odporúčaná študijná literatúra k danému predmetu. Skriptá väčšinou predstavujú základnú literatúru, ktorú je nutné preštudovať k úspešnému dokončeniu predmetu. Skriptá bývajú väčšinou písané niektorým z vyučujúcich predmetu a dajú sa kúpiť priamo v škole alebo od študentov z vyšších ročníkov. Vyučujúci môžu k predmetu odporučiť aj inú literatúru.


Skúška
Skúška môže byť len ústna, ústna s predchádzajúcou písomnou časťou, alebo len písomná. Dnes prevažuje hlavne písomná forma. Slúži na preverenie vedomostí študenta. Na skladanie skúšok je určené skúškové obdobie. Ich záverečný dátum je záväzný a na zloženie povinných skúšok limitujúcí. Skladanie skúšok pred termínom skúšobného obdobia je možné len v odôvodnených prípadoch, a to so súhlasom skúšajúceho. Výsledok skúšky klasifikuje skúšajúci známkami.


Školné
Predstavuje poplatok, ktorý sú povinní uhrádzať študenti vysokých škôl, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Ide o výšku príspevku študentov na úhradu časti nákladov na štúdium - za nadštandardnú dĺžku štúdia. Školné poplatky sú príjmom vysokej školy a rektor ich môže znížiť alebo odpustiť.


Štátna bakalárska skúška
Štátna bakalárska skúška sa koná pred komisiou po splnení všetkých študijných povinností tretieho ročníka. Je ústna z predmetov určených študijným plánom. Spravidla je súčasťou skúšky aj ústna obhajoba bakalárskej práce. Po úspešnom absolvovaní tejto skúšky študent dostane bakalársky diplom.


Štátna záverečná skúška
Štátna záverečná skúška sa koná pred komisiou po splnení všetkých študijných povinností a odovzdania diplomovej práce. Pozostáva z obhajoby diplomovej práce a ústnej alebo písomnej skúšky z predmetov určených študijným programom. Po úspešnom absolvovaní tejto skúšky študent dostane magisterský (inžiniersky) diplom.


Štipendium
Je finančná podpora študenta vysokej školy. Nárokovateľným druhom štipendia je sociálne štipendium, ktoré sa priznáva študentovi ktorého príjem na jedného člena rodiny nepresahuje určený limit. Okrem sociálneho štipendia udeľuje vysoká škola z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu aj motivačné štipendium, a to najmä za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové štipendium), dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (mimoriadne štipendium).


Študent
Študent je fyzická osoba, ktorá splnila požiadavky príjimacieho konania, bola prijatá a zapísaná na štúdium a vzdeláva sa v rámci študijného programu. Dňom skončenia štúdia alebo odo dňa prerušenia štúdia fyzická osoba prestáva byť študentom.


Študentská pôžička
Študentskú pôžičku môže poskytovať svojim študentom vysoká škola zo štipendijného fondu za podmienok, ktoré určuje štipendijný poriadok vysokej školy. O študentskú pôžičku môže požiadať každý študent dennej alebo externej formy štúdia.


Študijný odbor
Je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania. Vymedzuje sa obsahom, ktorý je charakterizovaný oblasťami a rozsahom vedomostí a schopností, ktoré profilujú absolventa. Súbor študijných odborov v Slovenskej republike tvorí tzv. sústavu študijných odborov vysokoškolského vzdelávania.


Študijný program
Predstavuje súbor vzdelávacích činností (napr. prednáška, seminár, cvičenie, diplomová práca, bakalárska práca, exkurzia, odborná prax (jednotka študijného programu), a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní stanovených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (titul bakalár – „Bc.“). Absolventi magisterského študijného programu získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (titul – „Mgr.“). Absolventi doktorandského študijného programu získajú vzdelanie tretieho stupňa (titul doktor – „PhD.“). Študijný program sa uskutočňuje v študijnom odbore, ktorý je súčasťou sústavy študijných odborov. Študijný program možno uskutočňovať aj v kombinácii dvoch študijných odborov.


Štúdium
Je zámerné, cieľavedomé, a systematické získavanie vedomostí, poznatkov, schopností a zručností. Štúdium na vysokej škole sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Denná forma sa vyznačuje dennou účasťou študenta na výučbe a externá forma sa vyznačuje prevažne samostatným štúdiom a konzultáciami.


Súkromná vysoká škola
Je právnická osoba, ktorá bola zriadená, alebo založená na vzdelávanie a výskum, je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ak jej vláda Slovenskej republiky na to udelila súhlas v mene štátu.


Tituly
Tituly udeľované v systéme vysokých škôl sú trojakého druhu, udeľujú sa podľa stupňa štúdia, ďalej potom podľa oblasti štúdia:
1. Stupeň:

 • bakalár (Bc.)

2. Stupeň:

 • magister (Mgr.), v oblasti umenia magister umenia (Mgr. art.)
 • inžinier (Ing.) v technických, poľnohospodárskych a ekonomických oblastiach inžinierskych programov
 • inžinier architekt (Ing. arch.) v oblasti architektúry a urbanizmu
 • doktor všeobecného lekárstva (MUDr.) v oblasti všeobecného humánneho lekárstva
 • doktor zubného lekárstva (MDDr.) v oblasti zubného humánneho lekárstva
 • doktor veterinárskeho lekárstva (MVDr.) v oblasti veterinárneho lekárstva

3. Stupeň:

 • doktor - philosophiae doctor (PhD.)
 • doktor umenia - artis doctor (ArtD.)
 • licenciát teológie (ThLic.)


Výskum
Je systematická tvorivá vedecká činnosť, ktorej cieľom je poznať príčiny a podmienky existencie konkrétnych prírodných a spoločenských javov. Výskum sa usiluje o poznanie skutočností doposiaľ nepoznaných na podklade analýzy skutočností už známych.


Vysoká škola
Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Hlavnou úlohou vysokých škôl je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, tvorivé vedecké bádanie, alebo tvorivú umeleckú činnosť. Vysoké školy sú právnické osoby, ktoré sa delia na verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, a súkromné vysoké školy. Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a ruší zákonom. Podľa charakteru a rozsahu svojej činnosti sa členia na univerzitné vysoké školy a neuniverzitné vysoké školy. Neuniverzitné vysoké školy sa označujú ako odborné vysoké školy a poskytujú vysokoškolské vzdelávanie prevažne v študijných odboroch prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania.


Vysokoškolský študent – vysokoškolák
Vysokoškolský študent tiež aj študent, poslucháč, študujúci, vysokoškolák je fyzická osoba, ktorá splnila požiadavky prijímacieho konania (stanovené inštitúciou), bola prijatá na štúdium, zapísaná a vzdeláva sa v rámci študijného programu danej fakulty, alebo niekoľkých fakúlt vysokej školy.


Zápis
Zápis v danom akademickom roku je aktom umožňujúcim získať práva študenta pre tento školský rok. Zápis do vyššieho ročníka je podmienený splnením podmienok štúdia, daných študijným plánom a študijným poriadkom. Pri zápise študent potvrdzuje predmety ktoré si vybral a v týchto predmetoch sa zapisuje na konkrétne termíny.


Zápočet
Zápočet je udeľovaný za splnenie požiadaviek určených programom vzdelávacej činnosti pre príslušný predmet. Udeľuje ho vyučujúci. Na niektorých fakultách získa študent aj bodové hodnotenie. Získanie zápočtu je vždy podmienkou pre vykonanie skúšky.
 

 

spať na informácie pre študentov