Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

SPRIEVODCA BUDÚCEHO vysokoškolákA

GAUDEAMUS NITRA • BRATISLAVA

Ako si správne vybrať budúce štúdium na VŠ?


OBSAH:
 

 • Základná orientácia

 • Prvé kroky pri výbere školy

 • Určenie študijného zamerania

 • Výber konkrétnej školy

 • A čo štúdium v zahraničí?

 • Poznám školu, program alebo zameranie ktoré chcem študovať. Čo ďalej?

 • Aké informačné zdroje mám na veľtrhu k dispozícii?

 • Mám všetky informácie ktoré potrebujem. Čo teraz?

 • Orientácia vo vysokoškolských pojmoch

Základná orientácia

Vieš presne čo chceš v budúcnosti študovať?
Vyhľadaj si v registri programov na akých školách môžeš študovať a príď na veľtrh zistiť si bližšie informácie o vybranom programe a školách, ktoré ho ponúkajú.

Poznáš globálny smer, ktorému sa chceš venovať?
Pozri sa do Tabuľky študijných smerov, ktoré školy sa tomuto smeru venujú, a podrobnejšie informácie si príď zistiť na veľtrh. Použi tiež Register programov pre danú školu. V určení smeru ti tiež môže pomôcť tento návod.

Nemáš predstavu o tom, ktorým smerom sa vydať?
V tom prípade je tento návod určený práve pre teba! Než začneš vyberať, prečítaj si tieto základné rady:

 • Vyberaj len z jedného globálneho smeru (buď technické, humanitné, alebo umelecké programy). Každý má väčšinou talent len pre jednu oblasť.
 • Neobmedzuj sa len na jeden konkrétny študijný program, zbytočne sa pripravíš o zaujímavé alternatívy.
 • Zostav si zoznam niekoľkých škôl a programov, ktoré pre teba prichádzajú do úvahy.
 • Voľba štúdia je investíciou do budúcnosti, preto starostlivo zvažuj všetky možné alternatívy.
 • Podaj si viac prihlášok na rôzne školy, výrazne tak zvýšiš svoje šance na prijatie.


Prvé kroky pri výbere školy

Aký typ školy zvoliť?
Univerzitná vysoká škola poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch, pričom vykonáva a vykazuje vedeckú činnosť, ktorá priamo súvisí s ponúkanými študijnými programami. Odborná vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého stupňa a zaoberá sa najmä aplikovaným výskumom. Vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého a druhého stupňa, a v spojených programoch (prvý a druhý dohromady) a zaoberá sa hlavne základným výskumom. Vysoké školy sa obvykle delia na fakulty, ktoré sa ďalej delia na menšie, špecializované katedry. Štúdium na vysokej škole je dnes rozdelené na tri stupne, o ktorých sa zmienime ďalej.

Čo je to študijný odbor a študijný program?
Študijný odbor je tá oblasť, ktorá je predmetom vzdelávania, je definovaná obsahom, ktorý je určovaný oblasťou a rozsahom vedomostí a schopností, ktoré patria do profilu absolventa. Študijný program je súbor predmetov a pravidiel na ich absolvovanie zostavený tak, že ich úspešné absolvovanie Vám umožní získať vysokoškolské vzdelanie.

Aké existujú formy a metódy štúdia?
Máme niekoľko základných foriem štúdia, ktoré sa často zamieňajú. Denná forma znamená, že študent sa denne zúčastňuje na vzdelávacích činnostiach. Externá forma štúdia je charakteristická hlavne samoštúdiom, ktoré sa dopĺňa konzultáciami s pedagógmi. Prezenčná metóda znamená, že učitelia sú v priamom kontakte so študentmi, a teda študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú prezenčnou metódou štúdia. Distančná (diaľková) metóda zastupuje priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom iných komunikačných kanálov (napr. cez internet a podobne).

Aký stupeň štúdia zvoliť?
Štúdium na vysokých školách sa v súčasnosti organizuje v trojstupňovom systéme bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov. Rozhodnutie o tom, v akom stupni študovať závisí predovšetkým na dosiahnutom vzdelaní a zameraní, ktorému sa chceš venovať. Bakalársky študijný program: trvá najmenej tri roky a najviac štyri roky (architektúra, výtvarné umenie a dizajn). Magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program: trvá najmenej jeden rok a najviac tri roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia podľa bakalárskeho študijného programu a nadväzujúceho študijného programu 2. stupňa v tom istom, alebo príbuznom študijnom odbore predstavovala spolu najmenej 5 rokov. Môže sa uskutočňovať aj ako súvislé štúdium spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. V tomto prípade je štandardná dĺžka štúdia najmenej 4 roky a najviac 6 rokov. Doktorandský študijný program: štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov.


Určenie študijného zamerania

Toto je asi najzásadnejší bod pri voľbe budúceho štúdia. Táto základná voľba je väčšinou u každého študenta daná pomerne jasne. Orientujte sa podľa toho, aké predmety vás v škole bavia a ste v nich dobrí. Tiež zvážte, aké máte záujmové aktivity, alebo akým štýlom sa najlepšie učíte a aký typ učiva vám vyhovuje. Riešite radšej kvadratické rovnice, alebo sa učíte naspamäť všetky diela Karla Čapka? Maľujete? Je pre vás všetkým šport? Alebo v pohode zvládate od každého trochu?

Technické programy – Ste dobrí v matematike? Rozumiete tomu ako veci fungujú? V preberanej látke hľadáte princípy na ktorých daný problém funguje a snažíte sa ich pochopiť? Potom je pre vás pravdepodobne vhodný niektorý z technických programov, napríklad fyzika, chémia, matematika, strojárstvo, informatika ....

Humanitné programy – Baví vás skôr literatúra? Učíte sa ľahko rôzne jazyky? Učíte sa ľahšie encyklopedické znalosti ako by ste sa pokúšali pochopiť princíp fungovania motora? Potom si vyberte niektorý z humanitných smerov ako napríklad jazyky, učiteľstvo, filozofia, história a ďalšie.

Umelecké programy – Baví vás výtvarná výchova? Dobre kreslíte? Viete spievať? Hráte divadlo? Ak máte talent v niektorej z týchto oblastí vyberte si z ponuky umeleckých programov.

Ekonomické programy – Ekonómia je tak trochu špecifické zameranie. Stojí na rozhraní humanitných a technických programov. Ekonomické programy sú tiež väčšinou voľbou nerozhodnutých študentov. Jedná sa o vedu spoločenskú, je k nej však treba aj pomerne dosť matematiky. Než si vyberiete ekonómiu, dôkladne si túto voľbu rozmyslite. Nielenže musíte mať schopnost naučiť sa množstvo encyklopedických vedomostí, ale musíte aj vedieť pochopiť  pomerne zložité matematické princípy.


Teraz už viete na aké zameranie sa budete orientovať. Zostavte si užší výber škôl, ktoré sa na toto zameranie orientujú. K tomuto výberu výborne poslúži tabuľka s globálnymi programami škôl. V tejto tabuľke nájdete školy roztriedené podľa globálneho zamerania. Tabuľku nájdete na webe www.gaudeamus-sk.sk v internetovej verzii tohto návodu alebo CD, ktoré je súčasťou tlačeného katalógu.


Výber konkrétnej školy

Výber konkrétnej školy závisí predovšetkým na programe, ktorý chcete študovať, teda na tom, či ho daná škola ponúka, a tiež na mnohých ďalších faktoroch ktoré si ďalej popíšeme. Ďalší výber môžete smerovať dvojakým spôsobom. Buď najprv zvolíte školu podľa globálneho zamerania a budete ďalej zisťovať aké má fakulty, alebo viete, akú fakultu chcete študovať a budete vyberať školy, ktoré danú fakultu majú.

Voľba fakulty
Pre voľbu správnej fakulty je nutné poznať zameranie, ktoré chcete študovať. Ak ho už poznáte, použite Zoznam fakúlt na vyhľadanie zodpovedajúcej fakulty. Ak napríklad chcete byť učiteľom, vyhľadajte v zozname pedagogickú fakultu a hneď vidíte, na ktorých univerzitách táto fakulta existuje. Pri každej fakulte nájdete základné kontaktné informácie, odkaz na zoznam programov, ktoré fakulta ponúka, informácie o počtoch prijímaných študentov, o prijímacích skúškach a odkazy na vzorové testy z minulých rokov.

Voľba školy
K voľbe konkrétnej školy sa dostanete dvoma spôsobmi. Ak ste si vybrali štúdium na univerzite, najprv si vyberte konkrétnu fakultu, a podľa toho ešte len univerzitu ktorá danú fakultu má. Ak váš program ponúkajú aj vysoké školy preskočte výber fakulty a hľadajte priamo konkrétnu školu. Skvelým nástrojom pre hľadanie konkrétnej školy alebo fakulty je zoznam „Kam po maturite“. V tomto zozname nájdete všetky vysoké školy, univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie. Pri každej škole sú tiež základné kontaktné informácie a zoznam ponúkaných študijných programov.

Voľba konkrétneho študijného programu
Voľba konkrétneho študijného programu je pre vaše budúce štúdium asi najzásadnejším krokom. Voľba študijného programu ovplyvní nielen to, aké predmety budete študovať, ale hlavne vašu budúcu možnosť uplatnenia sa na trhu práce. K voľbe študijného programu môžete pristúpiť z dvoch smerov. V oboch prípadoch vám bude neoceniteľným pomocníkom Register študijných programov. Tento systém vám vie odpovedať na niekoľko zásadných otázok:

 • Aké študijné programy je možné študovať?
 • Aké programy možno študovať na konkrétnej škole alebo fakulte?
 • Na ktorých školách alebo fakultách môžem študovať konkrétny program?

Ak viete, ktoré programy by ste chceli študovať, vyhľadajte si tieto programy v Registri študijných programov a systém vám priamo ponúkne školy a fakulty, na ktorých je možné tieto programy študovať. Ďalšie informácie o školách si môžete ďalej vyhľadať v zozname „Kam po maturite“. V prípade, že ste si podľa predchádzajúceho návodu zvolili konkrétnu školu alebo fakultu, vyhľadajte si ju v zozname Ktoré programy možno študovať na škole, a systém vám ponúkne všetky programy, ktoré je možné na danej škole študovať.

Študijný program vyberajte predovšetkým s ohľadom na obsah programu, študované predmety, dĺžku štúdia, možnosť budúceho uplatnenia v praxi, možnosti nadväzujúceho štúdia, ale aj na to čo vás baví, a v akom povolaní sa budete v budúcnosti cítiť dobre. 

Súkromná alebo verejná škola?
Táto voľba je skôr subjektívna, ale môže byť tiež podstatná. Medzi súkromnou a verejnou školou vyberajte v prípade, že ponúkajú rovnaký program, o ktorý máte záujem. Vyberajte najmä na základe vašej finančnej situácie, a tiež na základe odporúčaní na kvalitu školy.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce výber
Poloha školy –
Záleží na vás, ako veľmi je tento faktor pre vás dôležitý. Môžete vyberať podľa toho, ako ďaleko je škola od vášho bydliska, aké je dopravné spojenie, aké sú v mieste sídla školy možnosti pre voľný čas. Takmer všetky verejné vysoké školy ponúkajú dostatok miest na študentských internátoch, tým pádom vzdialenosť školy od vášho bydliska nemusí byť problémom. Prestíž, referencie – Ak máte možnosť, vypočujte si názor hlavne bývalých, alebo súčasných študentov danej školy, tí vám poskytnú najlepší názor na kvalitu výučby a hlavne prístup školy k študentom.Veľkosť školy – Veľkosť školy môže mať vplyv hlavne na prístup školy k študentom. Môže sa stať, že školy s veľkým počtom študentov sa príliš nevenujú individuálnym potrebám študentov. Na druhú stranu veľké školy sú schopné zabezpečiť vyššiu kvalitu výučby vedenej poprednými odborníkmi. Toto však nemusí byť vždy pravidlom. V tomto prípade dajte skôr na konkrétne referencie.

Ďalšia ponuka súvisiaca so štúdiom – Do rozhodovania o konkrétnej škole môžete tiež zahrnúť jej ponuku mimo študijných, a iných aktivít. Zistite si, aké škola poskytuje študentom ubytovanie a stravovanie. Je na škole zázemie pre rôzne športové aktivity? Poskytuje škola študentom prístup k počítačom a internetu? Ponúka zaujímavé voliteľné predmety?


A čo štúdium v zahraničí?

Štúdium v zahraničí je v dnešnej dobe stále viac populárne. Môže vám priniesť mnoho nových skúseností, umožní vám zdokonaliť sa v cudzom jazyku, a v neposlednom rade štúdium na zahraničnej univerzite zvýši vašu cenu na trhu práce.

Máte v zásade dve možnosti ako v zahraničí študovať. Prvá možnosť je ísť na výmenný študijný pobyt. Väčšina slovenských vysokých škôl a univerzít je zapojená do výmenných študijných programov podporovaných Európskou úniou. Ak ste študentom takejto školy, môžete sa do tohto programu prihlásiť a odštudovať si tak jeden, alebo dva semestre svojho štúdia na zahraničnej univerzite. Táto cesta je výrazne jednoduchšia a lacnejšia. Vaša univerzita vám zaistí miesto na zahraničnej univerzite a poskytne vám tiež štipendium na čiastočné pokrytie nákladov. Doba, po ktorú študujete v zahraničí, sa vám započítava do vášho štúdia. Ponuka krajín a univerzít záleží na konkrétnej škole.

Druhou možnosťou je vydať sa študovať do zahraničia na vlastnú päsť. Táto alternatíva je dobrodružnejšia a finančne náročnejšia, ale tiež vám toho oveľa viac prinesie. V tomto prípade sa prihlásite priamo na zahraničnú univerzitu, odštudujete si tam celé štúdium a získate zahraničný diplom. Ak ste sa rozhodli pre druhú možnosť, môže vám náš návod významne uľahčiť výber.
Ktorú krajinu vybrať?
Prvým krokom pri výbere štúdia v zahraničí je správne zvoliť krajinu, v ktorej budete študovať. Vyberajte napríklad podľa toho aký jazyk ovládate, alebo aký sa chcete naučiť, či je vám blízka kultúra danej krajiny, či sú v krajine kvalitné a prestížne univerzity. Dôležitými faktormi sú tiež podmienky a predpisy upravujúce štúdium a pobyt v krajine, možnosti práce pri štúdiu, štipendiá, a ďalšie. Všetky tieto, a mnohé ďalšie informácie o najatraktívnejších študijných destináciách po celom svete môžete nájsť v sekcii podmienky štúdia v zahraničí.

Podmienky štúdia v zahraničí
Podrobné informácie nájdete na www.gaudeamus-sk.sk, alebo na CD, ktoré je súčasťou tlačeného katalógu veľtrhu. Pri každej krajine nájdete základné geografické informácie, zoznam podmienok pre pobyt a štúdium, informácie o nákladoch na štúdium a o študentskom živote v krajine.

Viem kam. Ale na akú školu?
Ak ste si vybrali krajinu v ktorej by sa vám páčilo študovať, ďalším krokom je zistiť, aké univerzity sa v krajine nachádzajú a aké ponúkajú študijné možnosti. S týmto výberom vám ľahko pomôže zoznam „V ktorých štátoch možno študovať“. Pre každý štát vám vypíše školy, ktoré je tu možné študovať s priamym odkazom na študijné programy, ktoré školy ponúkajú. Ďalšou možnosťou ako hľadať vhodné štúdium v zahraničí je prípad, kedy ste si vybrali študijný program, a chceli by ste ho študovať na zahraničnej škole. V tomto prípade je tu pre vás zahraničná verzia Registra programov. Tu si ako v slovenskej verzii v abecednom zozname nájdete požadovaný program, a hneď vidíte, ktoré zahraničné školy ho ponúkajú.


Poznám školu, program alebo zameranie ktoré chcem študovať. Čo ďalej?

Ak ste dočítali až sem, pravdepodobne už máte vybrané študijné programy, ktoré vás zaujímajú, a viete, na ktorých školách je možné študovať. Pravdepodobne tiež máte zostavený zoznam niekoľkých možných alternatív. Teraz je tá správna doba začať zisťovať podrobnejšie informácie o vybraných školách a stretnúť sa s ich zástupcami a študentmi, ktorí sú vám schopní poskytnúť informácie priamo zo zdroja. K tomuto je ideálna osobná návšteva veľtrhu.

Na veľtrhu máte možnosť navštíviť expozície mnohých zaujímavých škôl z celého sveta, a získať veľa cenných informácií pre svoje rozhodovanie. Môžete cielene navštevovať stánky škôl, ktoré ste si vopred vybrali. Môžete prechádzať expozície a nechať sa osloviť školou, o ktorej ste predtým možno ani neuvažovali. Môžete tu zistiť, že sa ponúkajú možnosti, o ktorých ste predtým nevedeli, že existujú. Ak nemáte jasno, kde ktorý program študovať, alebo čo všetko ponúka vaša vybraná škola, navštívte náš poradenský servis priamo na veľtrhu, kde vám pomôžeme sa zorientovať. Využite aj ďalšie informačné zdroje ktoré sú vám k dispozícii. Príďte si vypočuť zaujímavé prednášky, zalistujte v informačnom katalógu, a na vlastnej koži si vyskúšajte praktické použitie najmodernejších technológií v zaujímavom sprievodnom programe.


Aké informačné zdroje mám na veľtrhu k dispozícii?


Tlačený katalóg veľtrhu: Obsahuje základné informácie o školách, ktoré na veľtrhu nájdete. Ku každej škole je uvedená aktuálna poštová adresa, telefón, email a webová adresa. Ďalej je v katalógu uvedený zoznam zastúpených fakúlt, termíny prijímacieho konania, podmienky prijatia a ďalšie podrobnosti o štúdiu.

Elektronický katalóg veľtrhu: Obsahuje veľmi podrobné informácie o vystavujúcich školách, slovenskej i zahraničnej registre študijných programov a fakúlt.

Poradenský servis: Pomáha s výberom vhodného študijného programu, vyhľadá informácie, na ktorých školách je možné vybraný program študovať, a pomáha s orientáciou vo veľkom množstve informácií o štúdiu.

Expozície vystavovateľov: Tu máte možnosť dozvedieť sa podrobné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých školách a máte priamy kontakt so zástupcami školy.

Prednášky vystavovateľov na veľtrhu: Sú významným zdrojom komplexných informácií o možnostiach štúdia na jednotlivých školách. Prednášajúci veľmi podrobne informujú o podmienkach štúdia na škole a odpovedajú na otázky študentov.

www.gaudeamus-sk.sk: nájdete tu všetko potrebné pre voľbu budúceho štúdia, napríklad abecedné registre študijných programov, registre škôl s uvedením aktuálnych kontaktov, registre fakúlt, informácie o podmienkach štúdia v zahraničí a veľa ďalších informácií. Informácie na webe sa priebežne aktualizujú. Na webe je registrovaných viac ako 400 vzdelávacích inštitúcií zo Slovenskej republiky a zahraničia.


Mám všetky informácie ktoré potrebujem. Čo teraz?


Podanie prihlášky na VŠ
V tejto chvíli už máte všetky dostupné informácie, a na ich základe zostavený zoznam niekoľkých škôl a programov na ktoré sa chcete prihlásiť. Ďalším krokom je podanie prihlášok. Prihlášky na vysoké školy sa podávajú buď na štandardnom tlačive, alebo elektronickou formou. Elektronická podoba prihlášok sa na každej škole líši. Niekedy je vedľa elektronickej podoby nutné ešte zaslať vytlačenú prihlášku poštou. Niektoré školy môžu k prihláške požadovať ešte napríklad doloženie kópie vysvedčení zo strednej školy, kópiu maturitného vysvedčenia alebo potvrdenie lekára. Za každú podanú prihlášku sa vyberá administratívny poplatok. Za tlačené prihlášky sa cena pohybuje okolo 30-50 eur, elektronické prihlášky bývajú lacnejšie. Je dôležité si predovšetkým strážiť termíny, ktoré školy stanovujú pre podávanie prihlášok. Tiež pamätajte, že na každú fakultu alebo študijný program je nutné podať prihlášku zvlášť.

Prijímacie skúšky
Prijímacie skúšky sa líšia podľa fakúlt a niekedy aj podľa študijných programov. Môžu byť ústne, písomné, talentové a môžu sa skladať z viacerých rôznych predmetov. Niektoré školy požadujú napísanie eseje a odporúčací list. Na niektorých fakultách prijímacie skúšky nie sú vôbec, alebo sú študenti prijímaní na základe študijných výsledkov zo strednej školy. Informácie o prijímacích skúškach na jednotlivé fakulty a ukážky testov z minulých rokov nájdete v Zozname fakúlt. Medzi vystavovateľmi veľtrhu nájdete tiež inštitúcie, ktoré sa špecializujú prípravou na prijímacie skúšky.


Orientácia vo vysokoškolských pojmoch

Už v priebehu výbere vysokej školy sa budete stretávať s mnohými novými a zatiaľ neznámymi pojmami. Pre uľahčenie orientácie pri výbere a pri vašich prvých krokoch na vysokú školu, sme pre vás pripravili zoznam najdôležitejších pojmov spojených s akademickým prostredím. Porozumenie týmto pojmom vám významne uľahčí počiatočnú orientáciu na vašej novej škole.
 

 

spať na informácie pre študentov