Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave

ekonomický
Univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislave
Názov: Národohospodárska fakulta
Ulice: Dolnozemská cesta 1
Psč: 85235
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovakia
Telefón: +421 2 6729 1221
E-mail: info.nhf@euba.sk
Web: https://nhf.euba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: AACSB, ACCA

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani
Poplatok za prihlášku EKONÓMIA A PRÁVO: 60 Eur, Študijné programy v CUDZOM JAZYKU: 90 Eur, OSTATNÉ PROGRAMY: 40 Eur
Termín prihlášky do 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 2. február 2024
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Študijný program EKONÓMIA A PRÁVO: zo všeobecných študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie a ekonomiky), z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty, z dejepisu a z náuky o spoločnosti, z logiky. OSTATNÉ študijné program
Prípravné kurzy https://euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
Termín prijímacích skúšok 17. 6. - 21. 6. 2024
Vzor prijímacích skúšok https://euba.sk/vzorovytest/

Ďalšie informácie

Už počas štúdia na fakulte môže študent získať skúsenosti priamo z praxe, svoj profil si môže rozšíriť prostredníctvom širokej ponuky výberových predmetov, na ktorých stretne dynamických a zanietených profesorov. Získať kvalifikáciu pre úspešnú kariéru môže na študijných programoch na všetkých troch stupňoch štúdia. Fakulta dlhodobo patrí k najúspešnejším fakultám ekonomického zamerania na Slovensku. Jej najlepšou reklamou sú úspešní absolventi, ktorí sú pripravení na neustále sa meniace prostredie na trhu práce, a to tak v podmienkach SR, ako aj v medzinárodnom meradle. Študentov sa snažíme pripraviť na ich budúcu kariéru s vedomím, že zamestnania zanikajú, ale zručnosti ostávajú.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná ekonómia
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Applied Economy
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Angličtina
Ekonómia
ekonomický
Doktorandské Prezenčné Slovenský
Ekonómia a právo
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Finance and Taxes
ekonomický
Magisterské Prezenčné Angličtina
Finance, Banking and Insurance
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Financie a dane
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Finančné trhy a investovanie
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Manažment verejných politík
ekonomický
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Právo a ekonómia
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský